Regelmatig spreken wij over de WSAVA. Wat is dit en wat doen zij?

De WSAVA staat voor World Small Animal Veterinary Association. Ze bestaat uit een commissie van wetenschappers, de WSAVA Vaccination Guidelines Group, die wereldwijd de richtlijnen voor de vaccinaties van honden en katten bepaalt. Deze richtlijnen staan beschreven in de WSAVA Vaccinations Guidelines.
De WSAVA heeft zich in 2015 al uitgesproken over serologisch testen (titeren) en benadrukt dit ook in bij na- en bijscholingen voor dierenartsen die zij geven over de gehele wereld.
Het is dus heel duidelijk dat er een gedegen wetenschappelijke basis is voor het titeren want anders zou zo'n organisatie dit natuurlijk nooit ondersteunen.
 
De 3 belangrijkste punten uit deze WSAVA Vaccination Guidelines hebben wij voor je vertaald:
85. In an animal that has completed its puppy/kitten shots, is a higher antibody titre required to protect against heavy disease challenge? For CDV, CAV-2, CPV-2 and FPV the answer is no. The presence of antibody (no matter what the titre) indicates protective immunity and immunological memory is present in that animal. Giving more frequent vaccines to animals in an attempt to increase anti-body titre is a pointless exercise. It is impossible to create ‘greater immunity’ by attempting to increase an antibody titre.
 
Nederlands:
“85. Is bij een dier dat zijn puppy / kitten-opnames heeft voltooid, een hogere antilichaamtiter nodig om het te beschermen tegen het blootstellen aan een ernstige ziekte?
Voor CDV, CAV-2, CPV-2 en FPV is het antwoord nee. De aanwezigheid van antilichamen (ongeacht de hoogte van de titer) geeft aan dat in het dier beschermende immuniteit en immunologisch geheugen aanwezig is. Frequenter vaccins aan dieren geven in een poging de antilichaamtiter te verhogen, is een zinloze oefening. Het is onmogelijk om ‘grotere immuniteit’ te creëren door te proberen een antilichaamtiter te verhogen".

86. Can we test dogs as an alternative to annual vaccination? We are concerned about the advice to only boost every 3 years.
Yes, certainly. There are now well-validated in-practice serological test kits that permit determination of the presence of protective serum antibody specific for CDV, CAV, CPV-2 and FPV. In other countries, these kits are used to confirm protection at 3-yearly intervals (instead of automatic revaccination for core diseases). You could perform serology annually, but if you were to collect and analyze the data that you generated within your practice, you will quickly find that annual testing is unjustified.

Nederlands:
86. Kunnen we honden testen als alternatief voor de jaarlijkse vaccinatie? We maken ons zorgen over het advies om slechts om de 3 jaar een boost te geven.
Jazeker. Er zijn nu goed gevalideerde serologische testkits voor de praktijk beschikbaar waarmee de aanwezigheid van beschermende serumantilichamen specifiek voor CDV, CAV, CPV-2 en FPV kunnen worden bepaald. In andere landen worden deze kits gebruikt om de bescherming om de drie jaar te bevestigen (in plaats van automatische hervaccinatie voor kernziekten). U zou jaarlijks serologisch kunnen testen (titeren), maar als u de gegevens zou verzamelen en analyseren die u in uw praktijk heeft gegenereerd, zult u snel merken dat jaarlijks testen niet gerechtvaardigd is".
Professor Michael J. Day (ex-voorzitter van de WSAVA Vaccination Guidelines Group):
“Het zou gemakkelijker zijn indien een in-huis-test alleen positief of negatief zou aangeven en uitgevoerd kan worden binnen de tijd van een consult”.